Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Rizikové faktory

Jedná se o poměrně velmi heterogenní soubor vlivů z vnitřního i zevního prostředí, které různými mechanismy zvyšují riziko karcinomu prsu. Dá se říci, že působí jako promotory v několikastupňovém procesu kancerogeneze prsu. Hladina rizika je výsledkem statistické analýzy mnoha různých skupin žen na celém světě. Od kombinace hodnocení významu různých rizikových faktorů se odvíjejí modely predikce rizika vývoje karcinomu prsu jako např. Gailův nebo Clausův (9,14). Tyto odhady však mají bohužel jen statistický význam. Toto sdělení si neklade za cíl vyčerpávající rozbor rizikových faktorů, proto jsou zde vyjmenovány ty nejdůležitější:

  1. Vliv pohlaví – riziko žena : muž = 135 : 1
    Endogenní hormony (estrogeny, progesteron, prolaktin, androgeny) patří mezi tzv. promotory kancerogeneze. Karcinom prsu se nevyskytuje před pubertou, jeho frekvence je velmi nízká u gonádových dysgenezí a tam, kde ovaria z různých důvodů neprodukují sexuální hormony. Kastrace ve třetí dekádě života redukuje riziko až o 40%.
  2. Věk – s věkem se riziko vývoje karcinomu prsu zvyšuje. Žena ve věku 50 let má celoživotní riziko vývoje karcinomu prsu 7-10%, záleží v jakém regionu žije. Ve věku 60 let je možno očekávat vývoj karcinomu prsu v pětiletém období přibližně u 17 žen z 1000.
  3. Rodinná anamnéza výskytu karcinomu prsu – výskyt karcinomu prsu u přímého příbuzného (matka, sestra, dcera) zvyšuje riziko 2-3 násobně. Přítomnost nádorů prsu u nepřímých příbuzných (babička, teta) zvyšuje riziko nepatrně, epidemiologické studie uvádějí hodnotu relativního rizika okolo 1,5. Riziko je dále modifikováno věkem příbuzného při stanovení diagnózy a lateralitou procesu (uni / bilaterální karcinom).
  4. Atypické hyperplazie: relativní riziko vývoje karcinomu je 4-6.
  5. Hormonální a reprodukční faktory (vliv věku nástupu menarche, prvního porodu), věka nástupu menopauzy, životní styl, styl životosprávy, vzdělání, stres: tato faktory mají přibližně stejné riziko – zvýšení 2-3x.
  6. Radiace na oblast hrudníku, především v období puberty (v této souvislosti nutno uvést riziko léčby Hodgkinovy nemoci – indukční vliv radioterapie na vývoj karcinomu prsu.
  7. Na vliv obezity k riziku vývoje nádoru prsu jsou dodnes kontroverzní názory.

Výše uvedený Gailův model pro českou populaci žen nebyl vhodný, riziko spíše nadhodnocoval proto byl vypracován v České Republice originální, Pecnův model predikce rizika karcinomu prsu, založený na epidemiologické studii vlivu rizikových faktorů u více jak 14000 žen.

Pro české ženy byly jako validní vyhodnoceny tyto rizikové faktory: věk, index hmotnosti, věk menarche, věk 1.porodu, počet příbuzných 1 řádku s karcinomem prsu (matka, sestra, dcera), počet biopsií prsu v minulosti, přítomnost atypické duktální hyperplazie v biopsii, počet příbuzných 1 a 2 řádu s jakoukoli malignitou, zánět prsu v anamnéze, počet všěch těhotenství.

Výpočet rizika včetně stručného komentáře je na www.koc.cz

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz