Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

Genetický karcinom prsu

V těchto případech se vyskytuje nádoru prsu (nebo vaječníku) v každé linii příbuzných. Z praktického hlediska se na tuto možnost pomýšlí při postižení tří a více rodinných příslušníků s nádorem prsu a/nebo vaječníku.

U rodin s tzv. familiárním (genetickým) postižením svých příslušníků karcinomy prsu a/nebo ovaria byly na začátku 90. let objeveny specifické zárodečné mutace genů BRCA (Breast Cancer) 1 a 2. Tyto geny patří mezi antiproliferační, nebo tzv. tumor-supresorické geny, které vyžadují ke své inaktivaci kompletní ztrátu obou alel. Klonování genů BRCA 1 a 2 potvrdilo Knudsonovu teorii dvou zásahů (různými mitogeny, kancerogeny, ionizujícím zářením), které vyřadí obě alely a tím tumor-supresorickou funkci genu (20). Někteří členové z těchto postižených rodin mají vrozenou deleci jedné alely takového tumor-supresorického genu. Ke ztrátě heterozygozity a tedy funkce genu stačí v těchto případech jen jeden „zásah“.

Nejvíce studované jsou mutace genů BRCA 1 a 2. Gen BRCA 1 byl genetickou analýzou lokalizován v oblasti 17q21. Karcinom prsu se v rodinách s mutacemi BRCA 1 vyskytoval podle klasické Mendelovské genetiky autozomálně dominantním vzorcem dědičnosti. V těchto případech jsou probandky ve vysokém absolutním riziku vývoje karcinomu prsu a/nebo ovaria, který se manifestuje v mladém věku, již ve 3-4 dekádě života. Do 50 roku života má nositelka mutace 50% a do 70 roku života 85% riziko vývoje karcinomu prsu. U mužských nositelů mutací BRCA1 bylo popsáno zvýšené riziko vývoje karcinomu prostaty a tlustého střeva (2,11,12,25).

Mutace genu BRCA 2 je také spojena s vrozenou vnímavostí k vývoji karcinomu prsu. Je lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 13 (13q12-13). Odhaduje se, že mutace tohoto genu jsou odpovědné přibližně za 35% všech případů genetických karcinomů prsu, riziko vývoje karcinomu prsu je oproti nutacím na BRCA 1 mnohem nižší. U mužů s karcinomem prsu bývá poměrně často detekována vrozená mutace genu BRCA2. Detailní analýzou rodin s mutací BRCA2 byla též nalezena vyšší incidence jiných neoplazií, jako např. ovaria, endometria, jater, laryngu, prostaty a pankreatu oproti jejich normální populační incidenci (26).

Avšak incidence genetického karcinomu prsu představuje maximálně 10% z celkové incidence a počet karcinomů prsu spojených s mutacemi BRCA 1 a 2 činí přibližně 5% z celkové incidence nádorů (2). Mimo výše uvedené mutace to jsou mutace těchto genů:

  • p53 (Li-Fraumeni syndrom) – sarkomy měkkých tkání, osteosarkomy, nádory mozku, nadledvin,leukemie především v dětství, po 20 roce života nádory prsu u žen. (10,21,34).
  • AT (Ataxie-telangiektázie) – okulokutánní telangiektázie, cerebelární ataxie, imunodeficience, predispozice k leukemiím, lymfomům a nádorům prsu (5,31).
  • PTEN (Cowdenova nemoc) – mnohočetný výskyt hamartomů, benigních lézí v řadě orgánů. Nádory prsu se vyskytly u 15 (29%) z celkem referovaných 83 případů nemoci. (29)
  • STKII/LKB1 (Peutz-Jeghers syndrom) – polypóza tenkého střeva, pigmentové skvrny bukální sliznice, rtů a prstů. Zvýšená incidence nádorů prsu, gastrointestinálního systému, ovaria, testes a hrdla děložního (8)
  • MLH1 (Muir-Torre syndrom) – varianta HNPCC - hereditary nonpolyposis colon cancer nebo také Lynch II syndrom. Charakterizován mnohočetnými kožními tumory a benigními i maligními tumory gastrointestinálního a urogenitálního systému. Zvýšená incidence karcinomu prsu (17).

Ženy z rodin s výskytem genetického karcinomu prsu/ovaria by měly být doporučeny na specializovaná pracoviště k provedení genetického testování. Toto vyšetření indikuje genetik a v České Republice se provádí v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici a v Brně v Masarykově onkologickém ústavu. V současné době byl již zahájen program genetického testování genů BRCA 1 a 2 též ve FN Motol.

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz