Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

ROLL (radioquided occult lesion localization) – nová metoda detekce nehmatných nádorů prsu

Nehmatná léze prsu vyžaduje před chirurgickým výkonem nějaký druh označení, aby byla možná její spolehlivá lokalizace a odstranění s dostatečným okrajem zdravé tkáně v relativně krátké době při dobrém estetickém výsledku. Je dobré se vyvarovat nadměrné ztráty zdravé tkáně protože všechny konzervativní operace pro karcinom prsu jsou následovány radioterapií a postiradiační fibróza tkáně prsu může v některých případech mírně zhoršit konečný estetický výsledek. Klasickou metodou označení nehmatného nádoru prsu je zavedení drátku k nádoru v den výkonu pod kontrolou ultrazvuku nebo stereotaktickým zařízením nebo aplikace barviva.

Princip metody ROLL je velmi jednoduchý: do nebo vedle tumoru je aplikován koloidní nosič s radioaktivními partikulemi označenými Techneciem 99m. Nehmatná léze je potom gamasondou lokalizována a chirurgicky odstraněna.

Pro radionavigovnou chirurgii nehmatných lézí prsu je výhodnější dvoudenní protokol s delším odstupem mezi aplikací radiofarmaka a vlastním chirurgickým výkonem. Při výkonu je detekována jen radioaktivita tumoru a sentinelové uzliny jako tzv. „hot spot“ bez rušivé okolní aktivity, která již vymizela. Chirurg obdrží též nižší dávku radiace. Radionavigace gamasondou umožňuje exaktní resekci ložiska, které obvykle vykazuje aktivitu řádově tisíců impulzů, zatímco jeho bezprostřední okolí, které již představuje zdravou tkáň prsu vykazuje řádově nižší aktivitu – ve stovkách impulzů. Tímto způsobem dosahujeme centrování nádoru doprostřed resekovaného okrsku tkáně prsu Resekční linie vedená na hranici poklesu impulzů radioaktivity nám zároveň umožňuje zachovat ideální okraj zdravé tkáně prsu, který kolísá mezi 2-5mm. Metodika ROLL umožňuje exaktní odstranění nádoru při menší zbytečné ztrátě zdravé tkáně prsu. Poté je ze separátní incize v přední axilární linii detekována radioaktivita sentinelové uzliny a uzlina je cíleně disekována k vyšetření.

Metoda radionavigované lokalizace a disekce nehmatné léze se současnou disekcí sentinelové uzliny je technicky jednoduchá, je přesnější a efektivnější než jiné metody značení. Nevýhodou je, že tento způsob vyžaduje koordinaci několika pracovišť, je dražší a je možné lokalizovat a označit pouze ultrazvukem detekovatelné léze.

Literatura
  1. Grislier, B., Cachin, F., Dalle, C., Gimbergues, P., Lebouedec, G., Feillel, V., De-Freitas, D., Mestas, D., Lemery, S., Dauplat, J., Maublant, J.: Radio-guided Occult Lesion Localization: A new method to remove occult breast lesions. Med. Nucl. 2004, 28, (1), s. 25-34.
  2. Strnad, P., Rob, L., Křížová, H., Chod, J., Halaška, M., Zuntová, A., Moravcová, Z.: Nová metoda detekce nehmatných karcinomů prsu, Čes. Gynek, 71, 2006, s. 143-145.
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz