Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

4. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
"Hormony a karcinom prsu, Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu"

Abstrakta

Halaška, M., Chod, J., Strnad, P.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol

 • Korelace mamografie a histologie ca mammae do 10mm.
  Klačko, J., Bella, V., Malatin, D.
  NOÚ, Bratislava

  Slovenští autoři sledovali na souboru 184 pacientek s karcinomem prsu mamografické známky malignity, které nalezli v 79% což znamená, že každý 5. mamograf u ženy s karcinomem prsu do 10 mm byl negativní.

 • Nehmatné nádory prsu
  Šimová, A., Bella, V., Malatin, D., Klačko, J.
  NOÚ Bratislava, SK

  U 199 pacientek s nehmatnou lézí prsu a pozitivním nálezem na MG ve smyslu mikrokalcifikací či suspekcí na ložiskový proces byl ve 20 případech (10%) verifikován karcinom prsu, ve 47 případech (24%) byla histologie negativní. 132 pacientek (66%) bylo pečlivě dispenzarizováno s negativním nálezem v období dalšího 1 roku.

 • Management nehmatného karcinomu prsu.
  Julínek, S., Hoferka, P., Vrabcová, A., Sečkářová, D.
  Chirurgická klinika a RDG oddělení 1.LFUK a FTNsP, Praha

  Pražští autoři prezentovali na souboru 160 karcinomů prsu za dvouleté období charakteristiky nádorů v závislosti na zastoupení hmatných a nehmatných lézí (75% versus 25%). Konzervativní operace byla provedena u nehmatných lézí v 41%, v 7% bylo nalezeno metastatické postižení axilárních uzlin (v celkovém souboru ve 20%) s průměrnou velikostí nehmatných lézí 13mm.

 • Core-cut biopsie v senologické praxi.
  Vachoušek, J., Večeřová, L., Smejkal, V.
  Centrum pro nemoci prsu, Praha

  Byly sledovány výsledky core-cut biopsie u 204 pacientek za jednoroční období. Malignita byla prokázána ve 47% a benigní léze v 53%. To znamená, že podstatná část karcinomů prsu byla diagnostikována primárně core-cut biopsií. Následně byl proveden rozbor souboru v závislosti na rizikových faktorech, mezi které počítali autoři rodinnou anamnézu, předchozí operační zákrok na prsu, nuliparitu a užívání HRT s doporučením k bedlivější dispenzarizaci žen s rizikovými faktory, podporou mamografického screeningu a výzvou k většímu zapojení gynekologů do péče o prsy.

 • Core-cut biopsie versus definitivní histologické nálezy.
  Večeřová, L., Vachoušek, J., Smejkal, V.
  Centrum pro nemoci prsu, Praha

  Autoři se zabývali jednotlivými typy bioptických metod s akcentací výhod core-cut biopsie oproti FNA a otevřené biopsii. Na souboru 72 pacientek byly nalezeny pouze 4 rozdílné výsledky core-cut biopsie ve srovnání s definitivní histologií.

 • Jednodenní chirurgie v léčbě karcinomu prsu
  Ichnovský, R., Břeský, B.
  Silesia Medical s.r.o., Centrum pro nemoci prsu, Ostrava

  V letech 2000-2002 bylo v tomto soukromém zařízení operováno 96 žen s karcinomem prsu, z toho 73 v režimu „jednodenní hospitalizace“ – bylo provedeno 34 prs šetřících zákroků a 39 modifikovaných radikálních mastektomií. Jednodenní hospitalizaci preferují spíše mladší pacientky (věkový průměr 47,3 roku oproti 63,9 roku u vícedenní hospitalizace) s dobrým sociálním zázemím. Z komplikací je v tomto souboru uváděn o 1/3 vyšší výskyt seromu a parestézií v režimu jednodenní chirurgie.

 • Charakteristiky karcinomu prsu u mladých žen
  Chod, J.ml., Halaška, M.ml., Strnad, P.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK, Praha

  Prezentace, kdy byly na souboru 20 žen mladších 40 let, které podstoupily léčbu karcinomu prsu sledovány charakteristiky nádorů. V 50% se jednalo o T1 stádium, v 50% o T2 stádium. V 75% byly postiženy axilární uzliny, převahu tvořily nádory G3, histologický typ odpovídal běžnému rozložení v populaci. Nádory mladých žen, bývají častěji multifokální, s výraznou složkou intraduktálního šíření. Diagnostika nádorů prsu u mladých žen se opožďuje protože se na tuto nemoc nemyslí a jejich růst je rychlejší proti nádorům postmenopauzálních žen. Proto jen ve 25% bylo možno přistoupit k prs zachovávající operaci. Výsledky byly korelovány se závěry zahraničních publikací.

 • Rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu v ČR.
  Novotný, J.
  Onkologická klinika 1.LFUK a VFN, Praha

  Zásadní přednáška, která prezentovala vytvoření matematického modelu predikce individuálního rizika karcinomu prsu pro Českou Republiku na základě epidemiologických dat 23 000 dotazníků. Mezi rizikové faktory byl zařazen: věk, příbuzní s malignitou, menarché, věk při prvním porodu, BMI, biopsie prsu, přitomnost ADM v biopsii, zánět prsu. V současné době je možné vypočítat individuální riziko vyšetřované ženy na stránkách www.koc.cz.

  Na základě vypočítaného rizika je pak možné modifikovat dispenzární sledování, eventuálně provedení preventivních zákroků (chemoprevence, oophorektomie, mastektomie). Cílem autora je zařazení výpočtu rizika do vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

 • Očekávané změny koncepce v péči o prsy v důsledku zavedení mamografického screeningu
  Strnad, P.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

  Se zavedením MG screeningu se mění funkce dnes „samostatně stojících“ mamárních poraden. Péče o symptomatické ženy s benigními lézemi a s nízkou či střední hladinou rizika vývoje karcinomu prsu, stejně tak jako organizace screeningu se bude přesouvat do kompetence soukromých (ambulantních) gynekologů. Mamární poradna se stane součástí akreditovaného diagnosticko-terapeutického centra, kde její klinická funkce spočívá v koordinaci komplexní terapie karcinomu prsu.

 • Realita hormonální substituční léčby - přehled
  Jeníček, J.
  NPI Lékařský dům, Praha

  Přehled současného názoru na podávání HRT s rozborem kontroverzní studie WHI, do které bylo mimo jiné zahrnuto 1814 žen ve věku mezi 70-79 lety, nebyly hodnoceny vazomotorické symptomy a urogenitální obtíže, 19,7% žen již v minulosti užívalo HRT různě dlouhou dobu. Závěr doporučoval nutnost individualizace terapie, zvážení konkrétní výhody a nevýhody podání HRT a potřebu diskuse s pacientkou.

 • Korelace HRT a ca mammae (podle věku)
  Bella,V., Malatin, D., Klačko, J., Zámečníková, E.
  NOÚ, Bratislava

  Přednáška podala rozbor vztahu mezi HRT a rizikem karcinomu prsu na základě literatury (RR=0,9-1,3) a na vlastním souboru 152 pacientek s karcinomem prsu, které užívaly HRT. V tomto souboru autoři stanovili relativní riziko 1,84 pro uživatelky HRT nad 5 let.

 • Korelace mamografické denzity a HRT
  Mináriková, E., Bella, V., Klačko, J., Malatin, D.
  NOÚ Bratislava

  Z rozboru MG snímků 890 pacientek bez HRT ve srovnání se snímky 477 pacientek s HRT vyplynulo zvýšení denzity prsní žlázy u pacientek s aplikovanou HRT, které autoři přičítají opoždění involuce a akcentaci dysplasie. To může vést jak ke zvýšení falešné negativity MG vyšetření a z toho plynoucí zvýšené množství intervalových karcinomů. Na druhou stranu, zvýšení falešné pozitivity při progresi fibroadenomů či tvorbě makrocyst u starších pacientek může vést k nárůstu dalších intervenčních výkonů. Naprostou nutností se v  případě nejasností jeví kombinace klinického vyšetření s mamografií a sonografií prsů.

 • (Anti)hormonální lěčba a karcinom prsu
  Kolařík, D., Rauš, K., Halaška, M.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LFUK a FN Na Bulovce

  Souhrnná přednáška, která předložila přehled nejaktuálnější literatury týkající se HRT a karcinomu prsu. Zároveň byl proveden rozbor studie WHI v souvislosti s indikačními schématy. Dostupná literatura odkazuje dosud převládající paušální zatracování podání HRT u žen s anamnézou karcinomu prsu do historie.

 • Souvislost věku menopauzy a karcinomu prsu
  Zámečníková, E., Bella, V., Malatin, D.
  NOÚ Bratislava

  Rozbor souboru 900 pacientek ve věku 46 – 75 let, 450 pacientek s karcinomem prsu a 450 žen bez karcinomu. Menopausa ve věku 45 let se ukázala být v tomto souboru protektivním faktorem vzniku onemocnění C50 s relativním rizikem 0,40, zatímco při menopauze ve věku 55 let bylo v tomto souboru relativní riziko vzniku karcinomu prsu rovno 3,0.

 • Ovlivní chemoterapií indukovaná amenorrhoea délku přežití žen s karcinomem prsu?
  Chovanec, J., Juránková, E., Zahrádková, M., Husička, R.
  Gyn.-por. klinika LF MU Brno

  V souboru 71 premenopauzálních žen léčených v letech 1995-1999 adjuvantní chemoterapií (režim FAC) byla sledována skupina žen se zachovaným menstruačním cyklem a skupina žen s léčbou indukovanou reverzibilní amenoreou (26+20 pacientek, průměrný věk 38,7 roku), oproti skupině s ireverzibilní amenoreou (25 pacientek, průměrný věk 46,2 roku). Výrazný rozdíl se objevil při porovnání množství recidiv: 24 (52%) u skupiny menstruujících žen oproti 7 (28%) u skupiny žen s ireversibilní amenorrhoeou. Nástup ireversibilní amenorrhoey po aplikaci adjuvantní chemoterapie je tedy v tomto souboru hodnocen jako příznivý prognostický faktor.

 • Metodiky měření lymfedému
  Komárek,V., Navrátil, L., Halaška, MJ., Benedová, P., Kolařík, D., Chod, J.ml., Strnad, P.
  Ústav biofyziky 1.LFUK, Praha

  Přednáška předložila dokonalé shrnutí vzniku a patogeneze lymfedému spolu s přehledem současných měřících metod. Závěrem byla představena nová metodika Multifrekvenční bioelektrické impedanční analýza, která dokáže pomocí měření odporu tkáně stanovit objem extracelulární a intracelulární tekutiny. Podle dostupné literatury je tato metoda schopna odhalit rozvoj lymfedému 2-10 měsíců před ostatními metodami či klinickými obtížemi.

 • Lymfedém - komplikace chirurgické léčby karcinomu prsu.
  Halaška, MJ., Chod, J., Strnad, P., Kolařík, D., Komárek, V., Benedová, P.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK, Praha

  Prezentace popsala klinickou souvislost mezi vznikem lymfedému a současnými terapeutickými modalitami se zaměřením na chirurgickou léčbu. Byl představen projekt sledování pacientek po operaci pro karcinom prsu pomocí metody Multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy. Měřeny jsou pacientky 1 den před operací a dále v 3 měsíčních intervalech, kdy je měřen obvod obou končetin a odpor pomocí MFBIA.

 • Mikrokalcifikace a ca prsu v NOÚ Bratislava v letech 2000-2001
  Klačko, J., Bella, V., Malatin, D.
  NOÚ Bratislava, SK

  Analyzována byla korelace mikrokalcifikací v předoperační MG a specimen MG. Ze 68 pacientek operovaných pro nález mikrokalcifikací byl u 21 (31%) verifikován karcinom, u ostatních byla histologie benigní. Nález mikrokalcifikací byl pozitivní u 3% ze všech operovaných karcinomů v NOÚ Bratislava ve výše uvedeném období.

 • Detekce mikrometastáz v sentinelové lymfatické uzlině karcinomu prsu sériovým prokrajováním a imunohistochemií
  Zuntová, A., Strnad, P., Chod, J., Halaška, M..
  Ústav patologické anatomie a Gynekologicko-porodnická klinika 2. LFUK a FN Motol, Praha

  Metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové lymfatické uzliny u karcinomu prsu v současné době přechází na Motolském pracovišti do rutinní praxe. Stav sentinelové lymfatické uzliny predikuje téměř ve 100% stav ostatních lymfatických uzlin při hodnocení, klasickou, rutinní histopatologickou technikou. Tzn: „frozen section“ poloviny sentinelové LU a parafinové zpracování ve 2-3 řezech zbytku této uzliny. Ostatní získané lymfatické uzliny jsou zpracovány obdobně.

  Retrospektivně byl hodnocen stav deseti primárně negativních sentinelových LU pomocí sériového prokrájení po 200mm a imunohistochemicky. V původně deseti negativních LU byly ve 2 případech nalezeny mikrometastázy karcinomu. Výsledky jsou překvapující, avšak je zapotřebí většího souboru a delšího sledování.

Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz