Senologická sekce ČGPSSekce perinatální medicíny
ČGPS

3. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP
"Chirurgická a konzervativní léčba v senologii, chemoprevence karcinomu prsu"

3. celostátní konference Senologické sekce ČGPS „Chirurgická a konzervativní léčba v senologii, chemoprevence karcinomu prsu“ se konala v sobotu 6.4.2002 v prostorách FN Motol.

Témata:

 • Chirurgie benigních nádorů prsu, kdy a proč operovat, management fibroadenomu
 • Problematika nehmatných lézí a mikrokalcifikací
 • Léčba karcinomu prsu: konzervativní x radikální výkony, problematika radikality axilární lymfonodektomie, lymfatické mapování, chirurgie nádorů prsu u starších žen
 • Konzervativní léčba: postupy u mastodynie, hormonální léčba prekanceróz a CIS, nové poznatky v HRT, HA
 • Chemoprevence: komu ji nabízet, jaké typy látek podávat, životospráva a riziko nádorů prsu
 • Varia: predikce a kvantifikace rizika, postupy u vysoce rizikových žen, mamografický screening, event. i jiná zajímavá témata

Stručný přehled či komentář programu konference

 1. Rizika karcinomu prsu
  Novotný, J., Pecen, L., Svobodník, A., Dušek, L.: Rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu v České republice – předběžné výsledky case control studie

  Autoři provedli podrobný rozbor Gailova modelu predikce rizika karcinomu prsu s prezentací vlastního matematického modelu pro Českou republiku, zahrnující 11 500 pacientek. Originální Gailův model aplikovaný na českou populaci riziko nadhodnocuje. Předběžné výsledky srovnávají 870 žen zdravých a 870 žen nemocných. Závěr vypovídá o ochranném vlivu kojení na snížení rizika pro ca prsu, užívání HRT mírně zvyšuje toto riziko, model je nutné upgradovat každé 3 roky.


  Konopásek, B., Helmichová, E., Pohlreich, P., Kleibl, Z., Novotný, J., Trsková, K., Tesařová, P., Křepelová, A., Kacerovská, H., Kaláb, M., Vedralová, J.: Rodiny a nositelství BRCA 1,2 v mamární problematice

  Souhrnná přednáška zabývající se BRCA 1,2 podmíněným karcinomem prsu s prezentací speciální ambulance pro rizikové pacientky. Vyšetřeno bylo 101 rodin se záchytem 11 nositelů BRCA1 nebo BRCA2 mutace, z toho 5 dosud zdravých žen. Doporučeno je sledování žen se zvýšeným rizikem od 21 let – ultrazvuk prsů a břicha á 1 rok, tumor markery á 1 rok, mamografie od 30 let á 1 rok, BRCA 1,2 testování by mělo být přísně indikováno, vyšetřeni by měli být i muži. Efektivita dispensarizace a léčba zdravých nositelů ovšem zůstává problematická.


  Krutílková, V., Havlovicová, M.: Hereditární nádorová predispozice ke karcinomu prsu a ovaria

  Přednáška shrnující genetické podklady dědičně podmíněných karcinomů prsu se zaměřením na BRCA 1,2. Doporučené preventivní prohlídky doporučuje ultrazvukové a klinické vyšetření á 6 měsíců, mamografie od 30 let á 1 rok. V úvahu dále přicházejí profylaktické operace- mastektomie redukující riziko vzniku ca prsu o 90-94% či bilaterální adnexektomie.


  Bella, V., Malatin, D.: Rizikové faktory pro ca mammae

  Přehled rizikových faktorů karcinomu prsu zahrnující 120 pacientek. Jako rizikové faktory indentifikovali autoři menopauzu nad 55 let, menarché před 11 rokem života, biopsii prsu, jiné karcinomy, pozitivní rodinnou anamnézu, nuliparitu a HRT nad 55 let. Ochranně působí porod do 19 let, menses po 16 roku věku a menopauza do 45 let.


  Souhrnem je možné konstatovat, že v tomto případě základní výzkum lehce předběhl klinickou praxi. Vedle již vzpomenuté dispenzarizace jsou opatření účinně redukující riziko u nositelek zárodečných mutací dosti náročná a invazivní, až již se jedná o profylaktickou bilaterální mastektomii (s okamžitou) rekonstrukcí prsu nebo o hormonální manipulace či chemoprevenci.

 2. Benigní léze prsu
  Šimová, A, Bella,V., Malatin, D., Klačko, J.: Zhoršení dysplasie při HST objektivizované NM a USG-M

  Byl sledován soubor 30 pacientek, které užívaly a 30 pacientek, které neužívaly HRT s ohledem na mamografický a ultrazvukový obraz. U uživatelek HRT byly pozorovány častější nálezy dysplasie II. typu zvláště ve vyšších věkových skupinách což ztěžuje preventivní sledování uživatelek HRT pro karcinom prsu.


  Bella,V., Malatin, D., Klačko, J., Šimová, A: Fibroadenom prsní žlázy – korelace USG s histologií

  Přehled zabývající se fibroadenomem z hlediska ultrazvukové detekce léze. Bylo vyšetřeno 596 fibroadenomů. Senzitivita odhalení fibroadenomu oproti karcinomu prsu byla 85%.


  Klačko, J., Bella,V., Malatin, D.: Fibroadenom prsu – korelace NM a histologie

  Z 371 fibroadenomů detekovaných NM bylo histologicky potvrzeno 297. Shoda byla ve 185 odoperovaných benigních nádorech.


  Problematika benigní léze spočívá v jejím spolehlivém odlišení od léze maligní, která ji může někdy „napodobovat“ klinicky i zobrazovacími metodami. Konsenzus je v tom, že je zapotřebí vyčerpat všechny možnosti pro spolehlivou verifikaci biologické podstaty nejasné formace v prsu.V současné době je preferována biopsie tlustou jehlou. Avšak, i při benigním histologickém nálezu z punkční biopsie a perzistenci suspektní formace je vždy indikována klasická otevřená biopsie.

 3. Mamografický screening

  Není možné tyto přednášky citovat. Jako vždy vzbudily velký zájem, o to větší, že letos očekáváme v České Republice zahájení tohoto screeningu.

  Jako všemu, i systému screeningu se musíme všichni naučit a bude nějakou dobou trvat, než se hladce rozeběhne a ještě delší dobu bude trvat než se odrazí v poklesu mortality. Je nutné zachovat přísná kritéria pro screening i za cenu delšího „rozjezdu“ tak, aby byla zachována jeho kvalita.

 4. Chirurgie karcinomu prsu
  Zemanová, R., Adámek, J., Wald, M.: Chirurgie axily – videosekvence

  Autoři ve své prezentaci dokumentovali, že chirurgie karcinomu prsu není pro začátečníky a je zapotřebí velkých zkušeností a též trpělivosti pro získání adekvátního výsledku při minimalizaci nežádoucích vedlejších následků chirurgie prsu.


  Bendová, M., Pecha,V., Kotnourová, O., Skovajsová, M.: Agresivní a rychle probíhající karcinom prsu

  Kazuistika 40 leté ženy bez rizikových faktorů, u které se vyvinul agresivně rostoucí oboustranný karcinom s negativním mamografickým obrazem, nereagující na léčbu. Bohužel, v některých případech jsme proti této nemoci i při současném pokroku v léčbě téměř bezmocní.


  Kolařík, D., Rauš, K., Halaška, M., Petruželka, L., Halaška, M.J.: Otok horní končetiny po axilární disekci

  Přednáška, prezentovala novou teorii vzniku lymfedému po operacích prsu na základě změněněných hemodynamických poměrů – zvýšení průtoku a. axilaris s nezměněným průtokem v. axilaris a vasodilatace a. axilaris v důsledku poruchy paravasálního sympatiku.Vzhledem k faktu, že axilární disekce je stagingovým výkonem doporučuje přednášející nezvyšovat zbytečně radikalitu a ponechat 2-3 mm intaktní tkáně v okolí axilárních cév.


  Pecha,V., Bendová, M., Tikovský, K., Pelcová, K., Skovajsová, M., Bitmanová, H.: Přínos neoadjuvantní chemoterapie pro rozhodovací proces k chirurgickému výkonu na prsu

  Přehled vývoje operativní léčby karcinomu prsu se zaměřením na operace po neoadjuvantní léčbě. Soubor 70 pacientek s karcinomem prsu rozdělený na skupinu s neoadjuvantní léčbou a konzervativním výkonem a skupinu s radikálním výkonem. Zmenšení primárního tumoru bylo pozorováno o 72% respektive o 47% u radikálních operací.


  Chovanec, J., Filka, J., Navrátilová, J.: Ovlivní chirurgická léčba výskyt lokálních recidiv karcinomu prsu?

  Presentace zabývající se lokoregionálními recidivami, předkládající soubor 449 pacientek odoperovaných radikálně či konzervativně. Z výsledků vyplývá, že výskyt recidiv nezáleží na typu operace, naopak lepší výsledky byly po konzervativním výkonu s následnou radioterapií, což potvrzuje teorii o systémové podstatě karcinomu prsu.

 5. Lymfatické mapování a detekce tzv. „sentinelové uzliny“ u karcinomu prsu
  Pohlodek, K.: Význam mikrometastáz v sentinelovej lymfatickej uzline

  Autor zcela excelentně podal přehled současného stavu názorů, zkušeností svých a literárních o detekci a významu vyšetření sentinelové lymfatické uzliny.


  Šimová, A., Bella,V., Malatin, D., Klačko, J.: Efektivita diagnostiky axilárních lymfatických uzlin různými metodami

  Přednáška prezentující srovnání detekce postižených axilárních uzlin pomocí palpace, ultrazvuku, magnetické rezonance a punkční biopsie na souboru 116 pacientek. Nejpřesnější výsledky dosahovala biopsie. Palpace a ultrazvukové vyšetření podávaly srovnatelné výsledky.


  Wald, M., Adámek, J., Zemanová, R.: Detekce sentinelové lymfatické uzliny u karcinomu prsu a její očekávaný přínos
  Strnad, P., Chod, J., Halaška, M. ml.: Kombinovaná detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu gamasondou a barvením – videoprezentace

  Jak chirurgické tak gynekologické pracoviště ve FN Motol se zabývají lymfatickým mapováním prakticky na stejné úrovni a při stejné efektivitě. Stručně můžeme říci, že jsme již překročili tzv. „learning fázi detekce sentinelové lymfatické uzliny karcinomu prsu a v současné době u vybraných případů karcinomu prsu jsme schopni ji detekovat ve 100% .


  Do pokročilého odpoledne „vydrželi“ opravdu jen odolní jedinci. Tato, dá se říci převratná technika v chirurgii karcinomu prsu přinese vedle šetrného operování i významý přínos pro léčbu a prognózu. Extenzívní vyšetření sentinelové lymfatické uzliny, do které se šíří nádorové buňky jako do první uzliny, umožní lepší management onkologické léčby a lepší prognózu pro naše pacientky.

  Toto téma bude i předmětem jednání naší další konference 29.3.2003.

Zpracovali:


MUDr. Pavel Strnad,CSc.
MUDr. Michal Halaška, ml.
MUDr. Jiří Chod

Kontaktní adresa:

 • MUDr. Pavel Strnad, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
  Tel: 02 / 2443 4249
  Fax: 02 /2443 4220
  e-mail: Pavel.Strnad@lfmotol.cuni.cz
Copyright © 2002-2024 Senologická sekce ČGPS
Vyrobila firma Medimarket s.r.o. v rámci projektu MEDIMA.cz
Reklama MEDIMA.cz